S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

 

 

KONTAKTY

Luděk Melichar
Hnátnice 248,
561 01
tel: +420 608 852 921
info(a)rcblik.cz

NOVINKY

arr3RC spínač 5A - 200,-KčVíce informací naleznete v sekci RC spínače... arr3Servo testrNaleznete v kategorii "RC elektronika"...

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 200 Kč
skladem
naše cena 100 Kč
skladem
naše cena 120 Kč
skladem

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
Luděk Melichar
se sídlem v Hnátnici 248
identifikační číslo: 05743265
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.rcblik.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

         1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Luděk Melichar,    
                se sídlem v Hnátnici 248, identifikační číslo: 05743265, (dále jen „prodávající“) upravují v  
                souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen      
                „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo  
                na základě   kupní   smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou
                fyzickou osobou (dále  jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.    
                Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové
                adrese www.rcblik.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové
                stránky (dále jen „webové rozhraní   obchodu“).

         1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží  
                od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své  
                podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

         1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná  
                ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

         1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
                obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém  
                jazyce.

         1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
                dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

          2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do  
                 svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět  
                 objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu
                 umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového  
                 rozhraní obchodu.

          2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
                 pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich
                 změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání
                 zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

          2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
                 povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
                 uživatelského účtu.

          2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

          2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský
                 účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní
                 smlouvy (včetně obchodních podmínek).

          2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s  
                 ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.  
                 nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

          3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
                charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení
                § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

         3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého  
                zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
                Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní
                obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za
                individuálně sjednaných podmínek.

         3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a
                dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve
                webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území
                České republiky.

         3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
                Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

                3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního  
                          košíku webového rozhraní obchodu),

                3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
                         objednávaného zboží a

                3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
                          „objednávka“).

         3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
                které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a
                opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
                prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou  
                prodávajícím považovány za správné.

         3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem
                identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je
                pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je  
                vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito
                obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito
                obchodními podmínkami seznámil. 

         3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou  
                poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v
                objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

         3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
                kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
                objednávky (například písemně či telefonicky).

         3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

       3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
               (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
               elektronické pošty kupujícího.

       3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle
               kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných
               variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

       3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém
                případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.  

       3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.  
                Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s  
                uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si
                hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

         4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
                uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti v provozovně prodávajícího na
                adrese Hnátnice 248, 561 01; v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v
                objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 224175547/0600, vedený u
                společnosti MONETA (dále jen „účet prodávajícího“);Společně s kupní cenou je kupující povinen
                zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
                Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

         4.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
                ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

         4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí
                zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní
                smlouvy.

         4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s
                uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího
                uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
         4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
                potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
                kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

         4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

         4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
                předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
                kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový
                doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v  
                elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

          5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
                 odstoupit od kupní smlouvy:

                 5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
                           prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

                 5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a
                           jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

                 5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

                 5.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
                           nenávratně smíseno s jiným zbožím,

                 5.1.5.  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických
                           důvodů jej není možné vrátit,

                 5.1.6.  o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud
                           porušil jejich původní obal,

                 5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

                 5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s
                          předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od
                          smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě
                          nemá právo na odstoupení od smlouvy.

          5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy
                 odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
                 od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
                 předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta
                 ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
                 prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

          5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný
                 prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může
                 kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování
                 odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel
                 potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

          5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od
                 počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od
                 smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené
                 s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro
                 svou povahu obvyklou poštovní cestou.

          5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
                 prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy
                 kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je
                 taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným  
                 způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
                 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
                 prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
                 prodávajícímu odeslal.

          5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
                 nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

          5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
                 odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
                 odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

          5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
                 a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
                 kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen
                 spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

          6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
                 kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

          6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v  
                 objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

          6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
                 způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s  
                 opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

          6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
                 případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení
                 obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
                 převzít.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

           7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
                  závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až
                  2174 občanského zákoníku).

           7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
                  odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

                  7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,
                            které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
                            povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

                  7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
                            zboží tohoto druhu obvykle používá,

                  7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li  
                            jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

                   7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

                   7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

            7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za
                   nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho
                   obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
                   kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

            7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při  
                   převzetí.

            7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž
                   je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle
                   nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy
                   prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

            7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
                   reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

            8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

            8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu  
                   ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

            8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
                   inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:             
http://www.coi.cz 

            8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
                   kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí
                   ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní i
                   nspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.
                   634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

            8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2  
                   občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

            9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.
                   101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

            9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
                   bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní
                   číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

            9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv
                   a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou
                   možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání
                   informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém
                   rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření
                   kupní smlouvy.

            9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
                   uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně
                   a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve
                   svých osobních údajích.

            9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
                   zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
                   předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

            9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
                   elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
                   neautomatizovaným způsobem.

            9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se
                   jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

            9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí
                   zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního  
                   života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s  
                   ohledem na účel jejich zpracování, může:

                   9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

                   9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

            9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen
                   tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty
                   požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

          10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
                   prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních
                   sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

          10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové
                   stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k
                   ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty
                   kdykoliv odvolat.

 

11. DORUČOVÁNÍ

          11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od
                   kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní
                   smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany
                   a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s
                   výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení
                   účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

           11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které
                    nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

           11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím
                    elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu
                    kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové
                    stránce prodávajícího.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

            12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
                     sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele  
                     vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

            12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
                     stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
                     ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
                     dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních
                     podmínek vyžadují písemnou formu.

            12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické

                     podobě a není přístupná.

            12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

            12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hnátnice 248, adresa elektronické          
                     pošty: info@rcblik.cz, telefon +420 608 852 921

 

V Hnátnici dne 1.10.2017